🔹وقتی دکتر ولایتی به جای آقای هاشمی حاکم بر دانشگاه آزاد شد، موجی از تغییرها را در دانشگاه آزاد ایجاد کرد و بسیاری از اصولگرایان و افراد رسانه ای اصولگرایان را در جای جای دانشگاه آزاد قرار داد. 🔹بسیاری از حزب اللهی ها که گویا هنوز به عمق فاجعه کسانی مانند ولایتی پی نبرده بودند […]

🔹وقتی دکتر ولایتی به جای آقای هاشمی حاکم بر دانشگاه آزاد شد، موجی از تغییرها را در دانشگاه آزاد ایجاد کرد و بسیاری از اصولگرایان و افراد رسانه ای اصولگرایان را در جای جای دانشگاه آزاد قرار داد.

🔹بسیاری از حزب اللهی ها که گویا هنوز به عمق فاجعه کسانی مانند ولایتی پی نبرده بودند با این تغییرات در حمد و ثنای این شخصیت همیشه حاضر در نظام متن ها نوشتند و قلم ها فرساییدند.

🔹حتی وقتی ولایتی بر بدترین سیاست دانشگاه آزاد و جناب میرزاده در این سال ها یعنی کدرشته های غیرمجاز با شدت بیشتر از میرزاده تاکید کرد، رسانه های اصولگرا لام تا کام حرف نزدند، در حالی که مهم ترین نقد همین افراد و رسانه ها به مدیریت قبلی همین کد رشته های غیر مجاز بود.

🔹اما ولایتی پس از امضای قرارداد ننگین با توتال به شدت از آن تعریف کرد و برای حفظ برجام با ابزار توتال تلاش کرد تا ثابت کند ولایتی دانشگاه آزاد همان ولایتی جام زهر ، ولایتی کنار کشیده به نفع هاشمی درسال ۸۴ ، ولایتی کمک یار روحانی در سال ۹۲ و ولایتی حامی برجام است فقط چند سهم پرداخت کرده است.