به گزارش سیده آمل ، واکنش توئیتری حسام الدین آشنا نسبت به ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است: بنده هم پیشنهاد می کنم ابتدا مناظره ای میان دولت کار و کرامت و دولت مردم و دولت بهار برگزار شود تا مردم با تفاوت های این سه چهره آشنا شوند. […]

به گزارش سیده آمل ، واکنش توئیتری حسام الدین آشنا نسبت به ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:

بنده هم پیشنهاد می کنم ابتدا مناظره ای میان دولت کار و کرامت و دولت مردم و دولت بهار برگزار شود تا مردم با تفاوت های این سه چهره آشنا شوند. شعارها که شبیه به هم است.

منظور آشنا از دولت کار و کرامت شعار رئیسی، دولت کار شعار انتخاباتی قالیباف و دولت بهار شعار احمدی نژاد است.