به گزارش سیده آمل ؛   بازدید: ۳

Image result for ‫مخابرات به مشترکان اینترنت ADSl‬‎

به گزارش سیده آمل ؛

 هشدار مخابرات به مشترکان اینترنت ADSl