فیلمی جالب از شتر مرغی که عینک واقعیت مجازى مى زنه و احساس پرواز بهش دست میده!! حس درونتون تاثیرات معجزه آسایی روی شما میتونه بزاره ‘ پس حس درونت رو دست کم نگیر’ حست رو خوب کن بازدید: ۲

فیلمی جالب از شتر مرغی که عینک واقعیت مجازى مى زنه و احساس پرواز بهش دست میده!!
حس درونتون تاثیرات معجزه آسایی روی شما میتونه بزاره
‘ پس حس درونت رو دست کم نگیر’
حست رو خوب کن