بنابر اخبار رسیده به پایگاه خبری سیده آمل از هیات اجرایی انتخابات تهران، رکورد رای گیری در تهران نسبت به همه ادوار گذشته شکسته شده و تا ساعت ۱۲ اندکی بیش از ۱۱ میلیون نفر در انتخابات شهر تهران شرکت کرده اند   بازدید: ۰

بنابر اخبار رسیده به پایگاه خبری سیده آمل از هیات اجرایی انتخابات تهران، رکورد رای گیری در تهران نسبت به همه ادوار گذشته شکسته شده و تا ساعت ۱۲ اندکی بیش از ۱۱ میلیون نفر در انتخابات شهر تهران شرکت کرده اند