شناخت عوامل حرکت دومینوی اعتیاد فاکتورهای اعتیاد درمورد اشخاص مختلف یک مقوله متفاوت هست. برای اعتیاد نمی توان علت واحدی را قائل شد، چرا که شرایط رشد، پرورش و الگوهای رفتاری درخانواده ها بعنوان ریشه اعتیاد زیستی_ روانی_ اجتماعی و معنوی از موثرترین عوامل جذب یا دفع منجلاب اعتیاد هست که از سنین بلوغ از […]

شناخت عوامل حرکت دومینوی اعتیاد

فاکتورهای اعتیاد درمورد اشخاص مختلف یک مقوله متفاوت هست. برای اعتیاد نمی توان علت واحدی را قائل شد، چرا که شرایط رشد، پرورش و الگوهای رفتاری درخانواده ها بعنوان ریشه اعتیاد زیستی_ روانی_ اجتماعی و معنوی از موثرترین عوامل جذب یا دفع منجلاب اعتیاد هست که از سنین بلوغ از افراد به انحاء مختلف بروز خواهد کردکه در این میان بالا بودن آستانه تحمل و داشتن دانش مدیریت کنترل هیجانات می تواند کمک شایان توجهی را به افراد داشته باشد.

گزارش واحدخبری سیده آمل: دکترخدایار طهرانی عضو انجمن درمانی اعتیاد مازندران از عوامل ابتلاء به مواد مخدر، ساده انگاری و داشتن نگرشی مثبت به مصرف آن درجامعه امروز را مهمترین عامل دانست و اظهارداشت:عادی انگاری وقبح شکنی با این باور غلط که مواد مخدر بخصوص تریاک از سنین ۶۰ سال درمان است یا برای درمان بیماری خاص موثر است یک اشتباه بزرگ هست که انسان را به این منجلاب بزرگ خواهد کشاند.

شناخت عوامل حرکت دومینوی اعتیاد

شناخت عوامل حرکت دومینوی اعتیاد

این مشاور رفتاری تهیه راحت مواد و دردست بودن دخانیات را دومین عامل بیان کرد و گفت: هیچ فردی بدون آمادگی و زمینه پیشین بصورت ناخودآگاه بسوی مصرف مواد افیونی نخواهد رفت و منشاء اکثر قریب به اتفاق اعتیادها از مصرف دخانیات سیگار و قلیان شروع شده است.

وی سومین عامل را الگوهای غلط یا همان _یادگیری مشاهده ای_ معرفی کرد و افزود: در این رابطه خانواده نقش اساسی خواهد داشت، پدر مبتلاء یا مشاهده مصرف اقوام نزدیک از قباحت این عمل قبیح کاسته و فرد به دیدن یا بودن درچنین صحنه هایی عادت کرده و درصورت حضور و اصرار جمع و وجود عامل ناتوانی _نه گفتن_ او را دردام این بلای خانمان سوز خواهد انداخت.

سنین پرمخاطره

دکترطهرانی باتاکیدبراینکه هرچه ورودبه چنین محافلی بخصو ص در سنین پایین و عدم استفاده از دخانیات کمتر باشد عامل کاهنده ابتلاءبه مواد مخدرنیز بیشتر خواهد بود ادامه داد: معمولا ابتلاء به اعتیاد درافرادی که ریسک پذیری بالایی دارند و یا هیجان طلبی بیش از اندازه دارند زیاد است، چون همه افراد مبتلاء با این باور غلط که با یکبار تست کردن مبتلاء نمی شویم در این منجلاب فرو می روند.

نقش شدت وابستگی در مراحل درمان

وی همچنین با اشاره به ۲ اصطلاح اعتیاد روانی و اهتیاد بدنی تصریح کرد: باید درمشاوره با افراد معتاد این دو مرحله را مدنظر داشت؛ یکی اعتیاد روانی که فرد رفتارهای اعتیادی وابستگی به مواد یا حتی اعتیادهای غیر مصرفی، مانند: قمار و یا استفاده از فضای مجازی را از خود بروز می دهد که در اینصورت مکانیزمی که درمغز اتفاق می افتد برای همه اینها یک مدل است .

طهرانی با توضیح اینکه اعتیاد بدنی همان چیزی است که ما بصورت اثرات مستقیم مواد مصرفی مختلف از ظاهر فرد مشاهده می کنیم بیان داشت: شاید اجبار اطرافیان برای وابستگی بدنی موثر باشد اما برای درمان رفتاری نمی توان از عامل جبر برای ترک فعل معتاد استفاده کرد چون ممکن است واکنش لجبازی را درفرد تقویت کند.

داشتن مهارت اجتماعی خانواده در ترک فرد معتاد

این پزشک مشاور یادآورشد: قطعا برای ترک اعتیاد فرد باید با صبوری مراحل پلکانی و تدریجی را که مسیرو زمان طولانی را می طلبد اطرافیان بیمار در روشهای خود لحاظ کنند.

 

 

  • نویسنده : گلنازپیغمبرزاده
  • منبع خبر : سیده آمل