به گذارش خبرگزاری سیده آمل ، اولین دوره آموزش رایگان پرورش قارچ را در محل جهاد کشاورزی شهرستان آمل در حال برگزاری می باشد از حضور استاد محترم جناب مهندس بابایی عضو نظام مهندسی جهاد کشاورزی و همکاری مسولین محتره این اداره نهایت سپاس را داریم این کلاس ها تحت نظر شرکت شهیده هزار سنگر […]

به گذارش خبرگزاری سیده آمل ، اولین دوره آموزش رایگان پرورش قارچ را در محل جهاد کشاورزی شهرستان آمل در حال برگزاری می باشد
از حضور استاد محترم جناب مهندس بابایی عضو نظام مهندسی جهاد کشاورزی و همکاری مسولین محتره این اداره نهایت سپاس را داریم
این کلاس ها تحت نظر شرکت شهیده هزار سنگر به دو روش ۱_ تئوری و ۲_ روش عملی می باشد