حضرت آقا در مقایسه با امام رضا ع و امام زمان عج فرمودند : تمامی اهلبیت از بعد انسانی و تکاملی در یک سطح می باشند ولی امام زمان عج قائم است یعنی تمامی احکام نورانی قرآن و اسلام را در جامعه اقامه و پیاده می کند و این وعده الهی است که محقق خواهد […]

حضرت آقا در مقایسه با امام رضا ع و امام زمان عج فرمودند :
تمامی اهلبیت از بعد انسانی و تکاملی در یک سطح می باشند ولی امام زمان عج قائم است یعنی تمامی احکام نورانی قرآن و اسلام را در جامعه اقامه و پیاده می کند
و این وعده الهی است که محقق خواهد شد.
معظم له ادامه داد آنچه جامعه را نجات می دهد اقامه احکام و پیاده کردن در جامعه اسلامی است نه فقط درس و بحث آن