تلاش آتش نشانان زحمت کش آمل جهت نجات  فردی که در ساعات ۱۶:۳۰  الی ۱۸:۴۵  در محل پل معلق آمل  قصد خودکشی داشته . بازدید: ۱

تلاش آتش نشانان زحمت کش آمل جهت نجات  فردی که در ساعات ۱۶:۳۰  الی ۱۸:۴۵  در محل پل معلق آمل  قصد خودکشی داشته .