به گزارش واحد خبری سیده آمل : نهمین روز از ماه محرم الحرام را با رفتن به حسینیه و مسجد آغاز می کردیم که  به  پاکبانان زحمت کش شهرمون رسیدیم . با خداقوت گفتن ما ، مثل اینکه سر درد و دل آنها باز شد . که چه خدا قوتی خواهر من دیشب از ساعت […]

به گزارش واحد خبری سیده آمل : نهمین روز از ماه محرم الحرام را با رفتن به حسینیه و مسجد آغاز می کردیم که  به  پاکبانان زحمت کش شهرمون رسیدیم . با خداقوت گفتن ما ، مثل اینکه سر درد و دل آنها باز شد .

که چه خدا قوتی خواهر من دیشب از ساعت ۱۰ شب مشغول جمع کردن آشغال  زباله سازان شهریم امشب هم بجای استراحت باز از ۱۰ شب تا ۱۰ صبح فقط باید یک سره جارو بزنیم و راه برویم .

واقعا ؟!!!! فکرش را بکنید شما ۱۲ ساعت راه بروید و جارو بزنید . آن هم وقتیکه موقع استراحت انسان است و ساعت بیولوژی بدن چقدر باید استقامت بخرج بدهد و یک لنگه بایستد ؟؟/

و چه اصطلاح جالبی را این بزرگوار گفت :  زباله سازان شهر . در حالی که امسال در رابطه با این مسئله کمپین شهر پاک در محرم پاک هم راه انداختند ؟؟؟؟!!!!!!!!!

آیا شما هم جزء زباله سازان شهری هستید ؟ !!! این اصطلاح خیلی از مسائل فرهنگی ما را وحتی انسانیت آدم ها را زیر سوال می برد .

یکی دائما در حال کثیف کردن باشد و دیگری دائم در حال جمع کردن آنها .

این فرهنگ غلط که از خانواده های ما نشات می گیرد و تربیت ناقص . دلیل بر این قضیه هست که حس همکاری و تعاون را ما از کودکی؛ ابتدا در خانواده ها و سپس مهدها و مدارس به فرزندان آموزش ندادیم و آن را برایشان نهادینه نکردیم

من باب مثال در خانواده های ما ۱۰ نفر غذا می خورند و یک نفر (مادر ) باید آنها را بشوید . ۱۰ نفر لباس کثیف می کنند . خانه را به کثیفی می کشانند و یک نفر که غالبا مادر خانواده است باید جمع و نظافت کند .

در کشور چین همه  در حال کار کردنند و بیکاری را حتی در کهولت و سن بالا پیدا نمی کنید . یکی از مشاغل در چین نظارت بر نظافت شهری است .

بدین شکل که هر کس زباله ای در شهر ریخت در جا پاکبان اول جریمه آن را از زباله ساز میگیرد و بعد به او می گوید چیزی را که روی کف زمین شهر ریختی خودت جمع کن

و غالبا کشورهای در حال توسعه از این حس همکاری برای کارهایی اینچنین کمک میگیرند

امیدواریم امسال پایان مراسم محرم شهری پاک داشته باشیم و به همه  پاکبانان و مسئولین دست اندر کار خدا قوتی مضاعف می گوییم

التما س کمی تفکر

کمپین شهر پاک ؛ محرم امسال تاثیر گذار است!؟2