به گزارش سیده گلناز پیغمبرزاده ،کلاس پرورش قارچ رایگان با هماهنگی شرکت شهیده هزار سنگر و حمایت مدیریت محترم جهاد کشاورزی آمل  بصورت آموزش های تئوری و عملی امروز در حال برگزاری میباشد بازدید: ۳

 

به گزارش سیده گلناز پیغمبرزاده ،کلاس پرورش قارچ رایگان با هماهنگی شرکت شهیده هزار سنگر و حمایت مدیریت محترم جهاد کشاورزی آمل  بصورت آموزش های تئوری و عملی امروز در حال برگزاری میباشد