بایگانی‌های جنگسایبری - پایگاه رسمی خبری - تحلیلی سیده آمل
بزرگ گزارشگران کوچک سیده آمل درجنگ سایبری 19 دی 1398

بزرگ گزارشگران کوچک سیده آمل درجنگ سایبری

بزرگ گزارشگران کوچک سیده آمل درجنگ سایبری همانگونه که در جنگ سخت فرمانده لشکر بدون نیروهای رزمی کاری را نمی تواند از پیش برد و شرط پیروزی را در تربیت دلاورمردان شجاعی می داند که آموزش دیده باشند .در جنگ سایبری فضای مجازی نیز برای انعکاس خبری یک رویداد واقعی نیاز به افسران توانمندی است […]