نام مرکز شماره
  پلیس ۱۱۰
 ارتباط با دولت ۱۱۱
هلال احمر ۱۱۲
اداره اطلاعات ۱۱۳
اطلاعات سپاه ۱۱۴
اورژانس ۱۱۵
حراست انتظامی ۱۱۶
خرابی تلفن ۱۱۷
 اعلام ساعت رسمی ۱۱۹
 پلیس راه ۱۲۰
اتفاقات برق  ۱۲۱
اتفاقات آب  ۱۲۲
 اورژانس بهزیستی
۱۲۳
مبارزه با گرانفروشی
۱۲۴
آتش نشانی
۱۲۵
مشاوره حقوقی
۱۲۹
جهاد کشاورزی
۱۳۱
ارتباط با قوه مقننه
۱۳۲
هواشناسی
۱۳۴
شهرداری
۱۳۷
اطلاعات را ها
۱۴۱
شکایت از اورژانس
۱۹۰
تقویم و ساعات شرعی
۱۹۲
اداره پست
۱۹۳
خرابی گاز
۱۹۴
شکایت از مخابرات
۱۹۵
شکایت نیروی انتظامی
۱۹۷
فرودگاه هواپیمایی
۱۹۹